การเกษตร

พี่เลี้ยงธุรกิจตามกลุ่มการเกษตร

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงธุรกิจ
เชียงใหม่ อารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
เชียงใหม่ หนุ่ม สมบุญลาภ
ลำปาง อรรถพงษ์ ชุ่มเขียว
พะเยา ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี
เชียงใหม่ สมชาย วงศ์ภูมิชัย
ลำปาง พิมพา ดวงประภา
ลำปาง ปรัชญ์ชา ธณาธิปศิริสกุล
พะเยา นพธนิษฐ์ โชติสาร
พะเยา นราศักดิ์ บุญเทพ
พะเยา เชาวน์ ปอแก้ว
แพร่ ฐิตินันท์ เพิ่มพัฒนากุล
เชียงใหม่ เจตจำลอง เลาวพงค์
พะเยา กฤษณะ วิรัตน์เกษม
ขอนแก่น ปัญญา อำนาจสิริวิทย์
สตูล ดาวเรือง สะราคำ
นครศรีธรรมราช เถกิง ดำขำ
ฉะเชิงเทรา โนรี สมาเต๊ะ
ชลบุรี มนตรี หลวงจันทร์
ชลบุรี ดุษฎี อนันตชัย
ชลบุรี ธนิตา พงศ์ไพโรจน์
ลพบุรี ธัญนภัทร์ ไชยยังธัญทวี
เพชรบุรี จิรวัฒน์ ภูวรกิจ
พระนครศรีอยุธยา ขวัญเรือน จันทวงษ์
กรุงเทพมหานคร อาคม แสงเอม
กรุงเทพมหานคร อรุษ ธราวราทิตย์
กรุงเทพมหานคร อรอนงค์ คณะรัฐ
กรุงเทพมหานคร อรวรรณ เตชะสมบูรณากิจ
กรุงเทพมหานคร สุนีย์ สุดจินดา
กรุงเทพมหานคร สุพรชัย ศรีศักดา
กรุงเทพมหานคร สุนีย์ เสริมสิริโสภณ
นนทบุรี สุชาดา รามัญอุดม
ปทุมธานี สมศักย์ (ดร.) ธรรมนิวัฎฐ์
กรุงเทพมหานคร ศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์
กรุงเทพมหานคร ศรีสุรีย์ ตังวาย
กรุงเทพมหานคร ศรุต วัฒนสมบูรณ์
กรุงเทพมหานคร วุฒิพรรณ อาชานานุภาพ
กรุงเทพมหานคร วิภาพร จันคมณี
นนทบุรี วรวรรณ พัฒนกิจจำรูญ
กรุงเทพมหานคร วณิช ศิริกาญจนสุข
กรุงเทพมหานคร วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
นครปฐม ภัทราภรณ์ แสงสุริยวงษ์
กรุงเทพมหานคร พรศักดิ์ เตชะสมบูรนะกิจ
กรุงเทพมหานคร พรปวีน์ วิทยาประสิทธิ์
กรุงเทพมหานคร ประจวบ ไกรขาว
กรุงเทพมหานคร ประกายแก้ว เพิ่มการนา
กรุงเทพมหานคร นุจริน จงจุรา
กรุงเทพมหานคร นิพนธ์ ลัฐิกาพงศ์
กรุงเทพมหานคร นิธิชัย ปึงตระกูล
กรุงเทพมหานคร นรพัชร นิยมศรีสกุล
กรุงเทพมหานคร นงวดี ถนิมมาลย์
กรุงเทพมหานคร ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
กรุงเทพมหานคร ธีรพัฒน์ ขุนชนะ
ปทุมธานี เทพณรงค์ นพกรวิเศษ
กรุงเทพมหานคร ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
กรุงเทพมหานคร ญาณิน สวัสดิ์ชัย
กรุงเทพมหานคร ณัฐกมล วิทยาประสิท
กรุงเทพมหานคร ชัชภัทรนันท์ จิรานันตรัตน์
สมุทรปราการ จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา
กรุงเทพมหานคร คมสัน มาโนชญังกูร
กรุงเทพมหานคร เกริกชัย อัศววิภาพันธุ์
กรุงเทพมหานคร กะรัต ธนะบุญกอง
ปทุมธานี กษมพงษ์ โพธิสุนทร
กรุงเทพมหานคร ก่อพงศ์ ดีประเสริฐ