ขนส่งและโลจิสติกส์

พี่เลี้ยงธุรกิจตามกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงธุรกิจ
นครสวรรค์ วภัคภ์นสรณ์ ศิริกุลวิเชฐ
เชียงใหม่ สุภัทรา ปัทมะสุคนธ์
เชียงใหม่ ธีรศักดิ์ ธีรกิตติกุล
แพร่ ฐิตินันท์ เพิ่มพัฒนากุล
พะเยา กฤษณะ วิรัตน์เกษม
ขอนแก่น ปัญญา อำนาจสิริวิทย์
ขอนแก่น จตุรงค์ ศรีสว่างวงศ์
นครศรีธรรมราช เถกิง ดำขำ
ชลบุรี มนตรี หลวงจันทร์
ชลบุรี ธนิตา พงศ์ไพโรจน์
ลพบุรี ธัญนภัทร์ ไชยยังธัญทวี
เพชรบุรี จิรวัฒน์ ภูวรกิจ
กรุงเทพมหานคร อธิป ตันฑานุตร
นนทบุรี สุชาดา รามัญอุดม
กรุงเทพมหานคร สิริพงศ์ จึงถาวรรณ
สมุทรปราการ สมภพ โปษยานนท์
กรุงเทพมหานคร ศิรวิทย์ เกียรติวิทยาสกุล
กรุงเทพมหานคร วิภาพร จันคมณี
กรุงเทพมหานคร วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
นครปฐม ภัทราภรณ์ แสงสุริยวงษ์
กรุงเทพมหานคร ภาณี วาทะวัชร์
นนทบุรี เพลงชเล จันทร์โสม
กรุงเทพมหานคร ภัคจิรา บาการี
นนทบุรี พชร เสถียรยุทธ์
กรุงเทพมหานคร เบญจพร พวงจำปี
กรุงเทพมหานคร นิพนธ์ ลัฐิกาพงศ์
กรุงเทพมหานคร ธีรพัฒน์ ขุนชนะ
กรุงเทพมหานคร ถิรวัฒน์ ธรรมวินัยสถิต
กรุงเทพมหานคร ญาณิน สวัสดิ์ชัย
กรุงเทพมหานคร ชัชภัทรนันท์ จิรานันตรัตน์
กรุงเทพมหานคร ชวยศ ป้อมคำ
กรุงเทพมหานคร ก่อพงศ์ ดีประเสริฐ