ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

พี่เลี้ยงธุรกิจตามกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงธุรกิจ
เชียงใหม่ อารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
นครสวรรค์ วภัคภ์นสรณ์ ศิริกุลวิเชฐ
เชียงใหม่ สืบศักดิ์ คงไทย
พะเยา บังอร (ดร.) สวัสดิ์สุข
สงขลา พิชัย จงไพรัตน์
นครศรีธรรมราช เถกิง ดำขำ
ชลบุรี มนตรี หลวงจันทร์
ชลบุรี ดุษฎี อนันตชัย
เพชรบุรี จิรวัฒน์ ภูวรกิจ
พระนครศรีอยุธยา ณัฐพล บัวบุตร
กรุงเทพมหานคร อรอนงค์ คณะรัฐ
กรุงเทพมหานคร อรุณัฐ ปุณยกนก
กรุงเทพมหานคร อรณิภัคร์ กิจโกศลธนรัตน์
กรุงเทพมหานคร สุเนตตา แซ่โก๊ะ
กรุงเทพมหานคร สิริพงศ์ จึงถาวรรณ
สมุทรปราการ สมภพ โปษยานนท์
กรุงเทพมหานคร วุฒิพรรณ อาชานานุภาพ
กรุงเทพมหานคร วิภาพร จันคมณี
กรุงเทพมหานคร วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
กรุงเทพมหานคร รังสรรค์ คชรัตน์
นครปฐม ภัทราภรณ์ แสงสุริยวงษ์
กรุงเทพมหานคร ปะการัง เขียนแก้ว
กรุงเทพมหานคร เบญจพร พวงจำปี
กรุงเทพมหานคร นิพนธ์ ลัฐิกาพงศ์
กรุงเทพมหานคร นรพัชร นิยมศรีสกุล
สมุทรสาคร ธนาวุฒิ ฉินกมลทอง
กรุงเทพมหานคร ธันยพร สุนทรธรรม
กรุงเทพมหานคร ธีรพัฒน์ ขุนชนะ
กรุงเทพมหานคร ณัฐฎ์เอก โชติปรีชารัตน์
กรุงเทพมหานคร ชัชภัทรนันท์ จิรานันตรัตน์
กรุงเทพมหานคร กัญจน์กาจ ยิ่งชล