ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

พี่เลี้ยงธุรกิจตามกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงธุรกิจ
นครสวรรค์ วภัคภ์นสรณ์ ศิริกุลวิเชฐ
เชียงใหม่ หนุ่ม สมบุญลาภ
ลำปาง พรนับพัน วงศ์ตระกูล
ขอนแก่น ปัญญา อำนาจสิริวิทย์
นครราชสีมา วันชัย ก้องเจริญพาณิชย์
ขอนแก่น จตุรงค์ ศรีสว่างวงศ์
นครศรีธรรมราช เถกิง ดำขำ
ชลบุรี มนตรี หลวงจันทร์
ชลบุรี ธนิตา พงศ์ไพโรจน์
กรุงเทพมหานคร อรวรรณ เตชะสมบูรณากิจ
กรุงเทพมหานคร สุพรชัย ศรีศักดา
กรุงเทพมหานคร วิภาพร จันคมณี
กรุงเทพมหานคร นิพนธ์ ลัฐิกาพงศ์
กรุงเทพมหานคร ธีรพัฒน์ ขุนชนะ
กรุงเทพมหานคร ธนธัช ขำเดช
กรุงเทพมหานคร ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
กรุงเทพมหานคร ญาณิน สวัสดิ์ชัย
กรุงเทพมหานคร ณัฐกมล วิทยาประสิท
กรุงเทพมหานคร ชัชภัทรนันท์ จิรานันตรัตน์
นครปฐม กัญจน์ณัฏฐ์ อนุรักษ์
กรุงเทพมหานคร เกริกชัย อัศววิภาพันธุ์
กรุงเทพมหานคร ก่อพงศ์ ดีประเสริฐ