วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

พี่เลี้ยงธุรกิจตามกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

จังหวัด ชื่อ-นามสกุล พี่เลี้ยงธุรกิจ
นครสวรรค์ วภัคภ์นสรณ์ ศิริกุลวิเชฐ
เชียงใหม่ สุภัทรา ปัทมะสุคนธ์
ลำปาง พิมพา ดวงประภา
ลำปาง ปวีณา กิตติโรจนา
ลำปาง พรนับพัน วงศ์ตระกูล
ลำปาง จินดา แก้วใจบุญ
นครราชสีมา ชัยยะ ไชยาคม
ขอนแก่น จตุรงค์ ศรีสว่างวงศ์
สงขลา พิชัย จงไพรัตน์
นครศรีธรรมราช เถกิง ดำขำ
ชลบุรี มนตรี หลวงจันทร์
ชลบุรี ดุษฎี อนันตชัย
เพชรบุรี จิรวัฒน์ ภูวรกิจ
สุพรรณบุรี ณัฐณิชา ศรีสหกิจ
พระนครศรีอยุธยา ขวัญเรือน จันทวงษ์
พระนครศรีอยุธยา ณัฐพล บัวบุตร
กรุงเทพมหานคร อัฐพงศ์ ไหลอุดมสิน
กรุงเทพมหานคร อรอนงค์ คณะรัฐ
กรุงเทพมหานคร อรุณัฐ ปุณยกนก
กรุงเทพมหานคร สุเนตตา แซ่โก๊ะ
กรุงเทพมหานคร สิริสิน ทับอุไร
กรุงเทพมหานคร สิริพงศ์ จึงถาวรรณ
สมุทรปราการ สมภพ โปษยานนท์
กรุงเทพมหานคร ศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์
กรุงเทพมหานคร ศรีสุรีย์ ตังวาย
สมุทรปราการ วีรวิชญ์ ตรีทิพย์ธนากูล
กรุงเทพมหานคร วุฒิพรรณ อาชานานุภาพ
กรุงเทพมหานคร วิภาพร จันคมณี
นนทบุรี วรวรรณ พัฒนกิจจำรูญ
กรุงเทพมหานคร วศิน จันทร์พิลา
กรุงเทพมหานคร วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
กรุงเทพมหานคร ลัดดา เชี่ยววัฒนา
กรุงเทพมหานคร มทนี บุญนำสุขสกุล
กรุงเทพมหานคร ภัทรวุฒิ เตชะเทวัญ
กรุงเทพมหานคร ภัคจิรา บาการี
ปทุมธานี พิมพ์ภัทรา โตศรีบรรเจิด
กรุงเทพมหานคร พิชิตพล อังสกุลวงศ์
กรุงเทพมหานคร พสิษฐ์ ธนาโชติอนันต์กุล
กรุงเทพมหานคร พรศักดิ์ เตชะสมบูรนะกิจ
นนทบุรี พชร เสถียรยุทธ์
กรุงเทพมหานคร พรปวีน์ วิทยาประสิทธิ์
กรุงเทพมหานคร ประกายแก้ว เพิ่มการนา
กรุงเทพมหานคร นิพนธ์ ลัฐิกาพงศ์
กรุงเทพมหานคร นพสิทธิ์ จิตจรัสอำไพ
สมุทรสาคร ธนาวุฒิ ฉินกมลทอง
กรุงเทพมหานคร ธันยพร สุนทรธรรม
กรุงเทพมหานคร ธีรพัฒน์ ขุนชนะ
กรุงเทพมหานคร เทพภูวิศค์ เตชะสมบูรนะกิจ
กรุงเทพมหานคร ทัศนีย์ สีธรรมาการย์
กรุงเทพมหานคร ญาณวิธ นราแย้ม
กรุงเทพมหานคร ชัชภัทรนันท์ จิรานันตรัตน์
กรุงเทพมหานคร กัญจน์กาจ ยิ่งชล
กรุงเทพมหานคร กฤติน ตันติเศวตรัตน์