| โครงการพัฒนาโมเดลธุรกิจ SMEs

รู้จักโครงการ

รู้จักโครงการ Smart Matching

เว็บไซต์ Smart Matching จัดทำขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงให้เกิดความเข้มแข็งตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานหรือกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีความเข้มแข็ง เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอดจนธุรกิจและพี่เลี้ยงธุรกิจในเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า