กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
501/72 หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย  เชียงใหม่
ภาคเหนือตอนบน
kulachatrakul@gmail.com
081 716 4882
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การตลาดออนไลน์และดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง, มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโมเดลการค้าธุรกิจ (Business Model Canvas)