ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ขวัญฤทัย เต็มสวัสดิ์
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง   พะเยา
ภาคเหนือตอนบน
Pikky_netty@hotmail.com
094 629 4565
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

บัญชี