ขวัญเรือน จันทวงษ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ขวัญเรือน จันทวงษ์
2/32 ม. 1 ต. อุทัย อ.อุทัย  พระนครศรีอยุธยา
ภาคกลางตอนบน
khuanruan.jan@kmutt.ac.th
083 741 5843
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธา , การขอรับมาตรฐาน ISO สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม , การเสาะหาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง , การจัดการนวัตกรรมสำหรับ ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรม