จินดา แก้วใจบุญ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

จินดา แก้วใจบุญ
306 หมู? 4 ตําบลชมพู อําเภอเมือง  ลำปาง
ภาคเหนือตอนบน
jindafti@gmail.com jindafti001@gmail.com
083 861 3514
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การทำการตลาดสินค้าออนไลน์ การขาย การตลาด