จิรวัฒน์ ภูวรกิจ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

จิรวัฒน์ ภูวรกิจ
435 หมู่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130  เพชรบุรี
ภาคกลางตอนล่าง
j.puwarakit@gmail.com
089 414 9914
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต