ชยานันท์ คุณาไทย

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ชยานันท์ คุณาไทย
1 บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
chayanan.k@gmail.com
084 659 3888
ที่ปรึกษามืออาชีพ
การเงิน ประกันชีวิต ธนาคาร

การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสารองค์กร