ชัชภัทรนันท์ จิรานันตรัตน์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ชัชภัทรนันท์ จิรานันตรัตน์
150 ซ.อินทามระ 18 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
chatpat.cn@gmail.com
085 057 8639
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การตลาด & ไอที & โลจิสติกส์