ชัยยะ ไชยาคม

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ชัยยะ ไชยาคม
58/9 ซอยท่าตะโก ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  นครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง
Chaiya2502@gmail.com
081 967 1157
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

นักวินิจฉัย การตลาด การจัดการ