ชัยยุทธ ถิรังกูร

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ชัยยุทธ ถิรังกูร
496-502 อัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
pete.chaiyuth@gmail.com
081 565 9499
ที่ปรึกษามืออาชีพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์ธุรกิจ