ณัฐณิชา ศรีสหกิจ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ณัฐณิชา ศรีสหกิจ
89 หมู่ 6 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ   สุพรรณบุรี
ภาคกลางตอนล่าง
n.srisahakit@gmail.com
063 245 2851
ที่ปรึกษามืออาชีพ
ยานยนต์

การตลาดด้านการหาช่องทางการจัดจำหน่ายและความสัมพันธ์กับคู่ค้า