ณัฐพล บัวบุตร

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ณัฐพล บัวบุตร
12/29 หมู่ 1 ซอยโพธาราม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา
ภาคกลางตอนบน
thecops56@gmail.com
084 909 0056
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กร