ดุษฎี อนันตชัย

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ดุษฎี อนันตชัย
6 หมู่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ชลบุรี
ภาคกลางตอนกลางและภาคตะวันออก
dussadee.tai@gmail.com
098 827 9417
นักธุรกิจ
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงิน การบริหารการผลิต/กระบวนการทำงาน การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านบุคลิกภาพของผู้นำและพนักงาน