ทัศนีย์ สีธรรมาการย์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ทัศนีย์ สีธรรมาการย์
74/327 หมู่บ้านรื่นฤดี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
super.t7087@gmail.com
061 772 5654
ที่ปรึกษามืออาชีพ
การค้า

ด้านการจัดการ, บริหารองค์กร
– ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์