ธีรศักดิ์ ธีรกิตติกุล

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ธีรศักดิ์ ธีรกิตติกุล
76/4 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง  เชียงใหม่
ภาคเหนือตอนบน
cook.delpiero@gmail.com
083 820 2880
ที่ปรึกษามืออาชีพ
การค้า