นพธนิษฐ์ โชติสาร

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

นพธนิษฐ์ โชติสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง  พะเยา
ภาคเหนือตอนบน
noptanit.c@gmail.com
083 092 2010
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ