พิมพา ดวงประภา

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

พิมพา ดวงประภา
15 ซอย 2 ถนนนาก่วมเหนือ ตำบลชมพู อำเภอเมือง  ลำปาง
ภาคเหนือตอนบน
pimpa1967@gmail.com
084 987 0527
ที่ปรึกษามืออาชีพ
การท่องเที่ยวและสันทนาการ

การตลาด การจัดการธุรกิจ