วภัคภ์นสรณ์ ศิริกุลวิเชฐ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

วภัคภ์นสรณ์ ศิริกุลวิเชฐ
55/13 หมู่ 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมือง  นครสวรรค์
ภาคเหนือตอนล่าง
myaaaplus@gmail.com
086 446 6399
นักธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์

กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การเงิน การบริหารการผลิต/กระบวนการทำงาน การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถบรรทุก Q mark , การวางระบบองค์กร