วรัญญา ไชยทารินทร์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

วรัญญา ไชยทารินทร์
สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง  พะเยา
ภาคเหนือตอนบน
warunya_ch@hotmail.com
081 993 7587
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว, การเงิน