ศรุต วัฒนสมบูรณ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ศรุต วัฒนสมบูรณ์
17/270 อาคารสราญใจ สุขุมวิท 6 คลองเตย คลองเตย  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
sarut.consultant@gmail.com
080 910 5564
ที่ปรึกษามืออาชีพ
อาหารและเครื่องดื่ม

การพัฒนาสินค้าอาหาร
– การประชาสัมพันธ์การตลาด
– การสื่อสารตลาด
– สื่อดิจิตอล และสื่อสังคมออนไลน์