ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา  พะเยา
ภาคเหนือตอนบน
sakpan.da@up.ac.th
085 622 0280
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ