ศิรินทร์ หล่อวิเชียรรุ่ง

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ศิรินทร์ หล่อวิเชียรรุ่ง
50/10 ถ.กรุงเทพ-นนท์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Sirint2u@gmail.com
088 871 9088
ที่ปรึกษามืออาชีพ
การเงิน ประกันชีวิต ธนาคาร

การตลาดด้านการหาช่องทางการจัดจ าหน่ายและความสัมพันธ์กับคู่ค้า