สมศักย์ (ดร.) ธรรมนิวัฎฐ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

สมศักย์ (ดร.) ธรรมนิวัฎฐ์
8/21 หมู่ 6 ซอย แก้วสมเด็จ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  ปทุมธานี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
csomsak@engr.tu.ac.th
096 543 0802
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

ด้านการผลิต ระบบคุณภาพการผลิต ด้านการวินิจฉัย