สริญช์ลักษมิ์ พัฒนสิน

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

สริญช์ลักษมิ์ พัฒนสิน
2 ถนนพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  ชลบุรี
ภาคกลางตอนกลางและภาคตะวันออก
tarncanfly@gmail.com
086 617 6624
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยว