สุนีย์ เสริมสิริโสภณ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

สุนีย์ เสริมสิริโสภณ
ประชาชื่นเรสสิเดนซ์ (A524) เลขที่ 1297-8 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Cha_aum@hotmail.com
089 154 8101
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

ด้านวินิจฉัย ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์