สุภัทรา ปัทมะสุคนธ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

สุภัทรา ปัทมะสุคนธ์
235/3 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง  เชียงใหม่
ภาคเหนือตอนบน
supatraoily@gmail.com
081 716 8895
ที่ปรึกษามืออาชีพ
การเกษตร