อรวรรณ เตชะสมบูรณากิจ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

อรวรรณ เตชะสมบูรณากิจ
30 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
orawantech@hotmail.com
089 289 2355
ที่ปรึกษามืออาชีพ
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

Face to Face Selling Skill
– Financial Strategy Management, Citibank N.A. Singapore
– Presentation Skill, Citibank N.A. Thailand