เจตจำลอง เลาวพงค์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

เจตจำลอง เลาวพงค์
228/15-16 อาคารธนากุล ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันพะเนตร อ.สันทราย  เชียงใหม่
ภาคเหนือตอนบน
thailandtree@hotmail.com
086 670 6220
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การวางกลยุทธ์รูปแบบการค้า/สินค้า