เพลงชเล จันทร์โสม

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

เพลงชเล จันทร์โสม
100/388 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.วัดลาดปลาดุก ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง  นนทบุรี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
plengchalay@gmail.com
081 173 7677
ที่ปรึกษามืออาชีพ
แฟชั่น

การจัดการการให้บริการ, การจัดการทรัพยากรบุคคล